Bakuské Medzinárodné Humanitárne fórum 2012

Bakuské Medzinárodné Humanitárne fórum je každoročné podujatie, na ktorom sa zúčastňujú známi predstavitelia politickej, vedeckej a kultúrnej elity z celého sveta vrátane  známych štátnikov, nositeľov Nobelových cien z rôznych oblastí vedy a líderi vplyvných medzinárodných organizácií. Ich spoločným cieľom je vedenie dialógu, výmena názorov a diskusie na široké spektrum globálnych otázok v záujme celého ľudstva.

Iniciátormi Fóra 2010 boli Prezident Azerbajdžanskej republiky Ilham Alijev a jeho kolega Prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev.

Organizátori a účastníci Fóra sú predstavitelia prírodných a sociálnych vied a kultúrnej elity sveta s ambíciou formovať novú humanitárnu agendu s cieľom jej ďalšieho šírenia v celosvetovom merítku. „Velikáni sveta“ sú tiež pozvaní na fórum. Sú medzi nimi súčasné alebo bývalé hlavy štátov a zakladatelia mnohonárodných korporácií. Zjednotenie predstaviteľov zo všetkých sfér ľudskej činnosti vedie k optimálnemu riešeniu životne dôležitých otázok, ktoré znepokojujú ľudstvo.

Stanovisko Fóra, ktoré sa týka humanitárnych problémov v ére globalizácie a odráža hlas srdca ľudstva, je vyjadrené v Bakuskej Deklarácii.

Cieľom Fóra je vytváranie dialógu za okrúhlymi stolmi. Každý jeden člen môže počúvať a byť vypočutý v „aréne“ aktuálnych tém.

Úlohou fóra je vytvorenie základne pre konštruktívne debaty a diskusie, výmena názorov a teoretických a praktických znalostí.

Výsledky Fóra sú ukotvené v odporúčaniach a výzvach adresovaných medzinárodným organizáciám, líderom štátov a jednotlivcom.

Tradície Fóra

 • Fórum sa koná raz do roka v hlavnom meste Azerbajdžanskej republiky, v meste Baku;
 • Všetci účastníci Fóra dostávajú osobné pozvanie;
 • Pracovnými jazykmi sú azerbajdžanský, ruský a anglický jazyk;
 • Fórum je uvádzané v médiách.

Fórum sa tento rok koná 4-5. októbra.

Témy okrúhlych stolov sú nasledovné:

 • I. Humanitárne aspekty ekonomických modelov rozvoja
  Pracovné sekcie:

  *Globálne aspekty sociálneho smerovanie ekonomických modelov rozvoja – problémy a riešenia
  * Humanitárny dopad ekonomických modelov rozvoja
  * Ekonomický rozvoj v kontexte ľudských hodnôt – pohľad do budúcnosti
 • II. Konvergenčné technológie a budúcnosť
  Pracovné sekcie:
  * Technologické výzvy a problémy transformácie (riziká a stabilita)
  * Hodnoty a veda (konvergenčné technológie)
  *Náčrt budúcnosti: konvergencia vied, manažment a pokrok
 • III. Moderné masmédia a nové výzvy
  Pracovné sekcie:
  *Svetová politika a sociálne siete vo veku globalizácie
  * Humanitárny aspekt žurnalistiky v novom miléniu
  * Úloha nových masmédií v komunikácií civilizácií
 • IV. Rebríček tradičných hodnôt v postmodernej kultúre
  Pracovné sekcie:
  *Intermedialita ako mechanizmus pre interkultúrnu difúziu
  * Reinterpretácia osobnosti v epoche postmodernizmu
  * Humanitárne a kultúrne transformácie v reáliách súčasného sveta
 • V. Nové metodologické prístupy k procesom globalizácie v XXI. storočí
  Pracovné sekcie:
  * Virtuálna realita a progres spoločnosti
  * Úloha virtuálnych univerzít vo formovaní nových generácií
  * Problémy a perspektívy vzájomných vzťahov generácií
 • VI. Technológie, ktoré menia pohľad na modernú medicínu a  molekulárnu biológiu
  Pracovné sekcie:
  * Medicínske a etické aspekty transplantácie
  * Deontologické problémy onkológie
  * Molekulárna biológia: úspechy a perspektívy
 • VII. Multikulturalizmus a kultúrne vedomie
  Pracovné sekcie:
  * Multukulturalizmus a dialóg racionalít
  * Multikulturalizmus a identita v čase globalizácie
  * Kultúrne vedomie a filozofický obraz človeka
 • VII.I Multikulturalizmus v živote spoločnosti
  Pracovné sekcie:
  * Problémy interreligiózneho dialógu, jeho hodnoty a hranice
  * Metódy ovládania etických, sociálnych a náboženských rozporov v multikultúrnej spoločnosti a ich zlučiteľnosť s rôznymi identifikáciami
  * Analógie a rozdiely v procese multikulturalizmu a integrácie na Západe a Východe

www.bakuforum.org

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az