Glossary

Azerbaijani

Pronunciation

English

Salam! Salaməleyküm! Salam! Salamalejkum! Hello!
Hələlik! helelik Hi! (also used for “Bye!”)
Sabahınız xeyir! Sabahynýz cheir Good morning!
Axshamınız xeyir! Achšamynyz cheir Good evening!
Gecəniz xeyirə qalsın! Gecəniz cheirə galsən Good night!
Sag olun!
Xudahafiz!
Saolun
Chudahafiz
Goodbye!
bəli béli yes
xeyr cheir no
Sag olun/Teşekkur edərim. saolun Thank you.
Buyurun… Ujurun Please…
Lütfən bağişlayin Ljutfən báhšlijn Excuse me, please
Nə var, nə yox? Nə var, nə joch? How are you?
Hamı da yaxşıdır Hamy da jachšydyr Good
Lütfən gözləyin. Ljutfən gozləjín Wait, please.
Lütfən mənə yardım edin. Ljutfən mənə jardym edín Help me, please.
Mən azdım Mən azdým I got lost
Siz ingiliscə danışırsınızmı? Siz ingilíščə danyšýrsynyzmý? Do you speak English?
Mən azərbaycanca danışa bilmirəm Mən azerbajdžandža danyšá biľmírəm I do not speak Azerbaijani.
Saat neçədir? Saát néčədír? What is the time?
Adınız nədir? Adynýz nədir? What is your name?
Adım… Adym… My name is…
Lütfən deyin
teatr/restoran/bank haradadır?
Ljutfən dejín
teátr /restorán/bank haradádyr?
Could you tell me, where is the theatre/ restaurant/bank, please?
Mənə yevrolar manatlara dəyişmək lazım. Mənə jevrolár manatlara dəjišməch lazým I need to exchange euros for manats.
Bu neçəyədir? Bu nečəjədir? How much does it cost?
sıfır Syfýr zero
bir Bir one
iki Iki two
üç üč three
dörd Dórď four
beş Beš five
altı Altý six
yeddi Jedí seven
səkkiz səkíz eight
doqquz Dogúz nine
on on ten
yüz juz hundred

Honorárny konzulát
Azerbajdžanskej republiky

Klobučnícka 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: 00421/2/54 64 9041
Fax: 00421/2/54 64 9043
Mobil: 00421/911 44 99 05
Skype: azkonzulat
E-mail: info@azconsulate.sk,
bratislava@mission.mfa.gov.az